Grundejerforeningen GSR


Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde (GSR) blev oprettet 1. januar 2006 for ejendommene omkring Krebsen. Grundejerforeningens vedtægter opfylder lokalplanens (L199) bestemmelser og indeholder desuden de bestemmelser, der er nødvendige for dens virke. Foreningen varetager de 8 selvstændige andelsboligforeningers fælles interesser. Bestyrelsen består af 5 personer samt suppleanter (uden stemmeret). Bestyrelsesmøderne indkaldes efter behov af formanden eller efter anmodning ifølge vedtægterne. Bestyrelsesmødereferaterne indeholder mødernes konklusioner sendes som mail til de 8 andelsboligforeningers formænd for viderekommunikation til foreningernes beboere/medlemmer. Uanset, at det ikke er pålagt i lokalplanen, vedligeholder foreningen efter krav fra Svendborg Kommune de lokalplanudlagte veje og stier samt de af kommunen anlagte støjvolde. – Der forhandles fortsat med Svendborg Kommune om dette spørgsmål. Der er ikke indgået en privatretlig aftale om dette mellem Kommunen og Grundejerforeningen. Ud over ovenstående initierer og koordinerer GSR bestyrelsen ad hoc projekter af væsentlig interesse for et flertal af medlemsforeningerne. Som eksempler kan nævnes: a. Indhentning af fællestilbud på f.eks. kloaktømning, vintertjeneste, mv. b. Undersøgelse af mulighed for etablering af fælles net. c. Mulighed og betingelser for fælles markedsføring af det attraktive område omkring Krebsen og dets boliger. d. Etablering og vedligeholdelse af hjemmesiden for grundejerforeningen og de 8 andelsboligforeninger med hver sin hjemmeside. e. Kommunal juridisk bindende imødekommelse af beboernes interesser i forbindelse med lokalplan (LP551) vest for Krebsen. f. Samarbejde på tværs af foreningerne.


Sign. Grundejerforeningens bestyrelse.


= = = = = = = = = =